Ε-Ζ-Η-Θ-Ι

 

Ε

 

Εγκατάσταση: είναι η κατασκευή που χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς  τους, όπως οι ανελκυστήρες, τα στοιχεία διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής ύδατος, θέρμανσης,  φωταερίου, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα στοιχεία ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες.

Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή  πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη: είναι το διάγραμμα με  τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα  με τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και τις  επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.

Εθνικό Κτηματολόγιο: Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Ειδικά κτίρια: είναι τα κτίρια, των οποίων κύριος προορισμός δεν είναι η κατοικία και η διαμόρφωσή τους προσδιορίζει αποκλειστικά ειδική χρήση.

ΕΚΚΟ: (Ε.Κ.Κ.Ο. = ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής).

Εκτάριο: επιφάνεια γης εμβαδού 10.000 τετραγωνικών μέτρων ή 10 στρεμμάτων.

Εκτίμηση ακινήτου: Ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανόνες κατασκευή του και να εκτιμηθεί η εμπορική του αξία. Η εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα ή μηχανικό.

Ελαφρομπετόν: μείγμα από τσιμέντο, νερό και άλλα υλικά, χωρίς μεγάλα αδρανή, που χάρις στα κενά αέρα που εμπεριέχει έχει μικρότερο βάρος από το κανονικό μπετόν. Έχει θερμομονωτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται για γεμίσματα, αντί για την κοινή τσιμεντοκονία επειδή έχει μικρότερο βάρος (1.700 κιλά/μ3).

Ελικοπτεράκι: εργαλείο που χρησιμοποιείται για την λείανση ενός βιομηχανικού δαπέδου.

Έλεγχος Τίτλων: Ο νομικός έλεγχος, που πραγματοποιείται από πληρεξούσιο δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και συνίσταται σε έλεγχο των τίτλων του ακινήτου.

Εναλλάκτης θερμότητας: είναι κάθε συσκευή στην οποία πραγματοποιείται μετάδοση θερμότητας από ένα ρευστό σε κάποιο άλλο. Στις εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων ειδικότερα, εναλλάκτη θερμότητας λέμε τη συσκευή όπου γίνεται εναλλαγή θερμότητας ανάμεσα σε ατμό, ή θερμό νερό.

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή δροσισμού: είναι όσα παθητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη  θέρμανση ή δροσισμό του εσωτερικού χώρου των κτιρίων. Τέτοια  συστήματα είναι ιδίως ο ηλιακός συλλέκτης θερμού ύδατος, τα  φωτοβολταϊκά στοιχεία και τα υβριδικά συστήματα.

Εντοιχιζόμενη μπαταρία: Περιγραφή του τρόπου στήριξης της μπαταρίας.
Το σύστημα αποτελείται από δύο μέρη. Το εντοιχιζόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ο μηχανισμός της μπαταρίας και τοποθετείται μέσα στον τοίχο και τα εκτεθειμένα μέρη, αυτά δηλαδή που είναι ορατά και από τα οποία γίνεται ο χειρισμός.
Στον ίδιο εντοιχιζόμενο μηχανισμό μπορούμε να προσαρμόσουμε πολλά διαφορετικά εκτεθειμένα τμήματα από διάφορες σειρές.

Εξάλειψη Προσημείωσης Υποθήκης: Με την ολοσχερή αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή. Δυνάμει της εκδιδόμενης απόφασης, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και/ή Κτηματολογικό Γραφείο, πραγματοποιείται η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης από τα βιβλία Βαρών του Υποθηκοφυλακείου ή/και του Κτηματολογικού Γραφείου. Τα έξοδα της διαδικασίας βαρύνουν τον δανειολήπτη.

Εξώστης: είναι η οριζόντια προεξοχή της πλάκας του δαπέδου ορόφου ή δώματος, η οποία προβάλλει, με ή χωρίς τη χρήση δοκών, πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση και την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

Επικαθήμενη μπαταρία:Περιγραφή του τρόπου στήριξης της μπαταρίας.
Η μπαταρία τοποθετείται επάνω στον νιπτήρα του μπάνιου ή της κουζίνας.

Επικαρπία: Είναι το εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή σε ξένο πράγμα να το χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται διατηρώντας όμως την ουσία του. Η επικαρπία αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά είναι αμεταβίβαστη. Είναι όμως δυνατή η μεταβίβαση της ενάσκησης του δικαιώματος της επικαρπίας για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής (Α.Κ. 1166).

Επισκευαστικό κονίαμα: ο όρος αναφέρεται σε μία πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών για επισκευές αστοχιών σκυροδέματος ή πακτώσεις αγγυρίων καθώς και πολλά άλλα.

Επίτοιχια μπαταρία: Περιγραφή του τρόπου στήριξης της μπαταρίας.
Η μπαταρία τοποθετείται επάνω στον τοίχο. Αυτό γίνεται συνήθως με συνδέσμους τύπου S.

Επίχρισμα: οποιαδήποτε λεπτή στρώση από ένα υλικό. Στην οικοδομή συνήθως: ο σοβάς .

Ερμάριο ΔΕΗ: κολώνα όπου τοποθετείται ο μετρητής της ΔΕΗ και όπου συνδέεται η κεντρική παροχή του ρεύματος από το δίκτυο της ΔΕΗ προς την οικοδομή.

Εσωτερική στοά: είναι ο στεγασμένος ελεύθερος χώρος που  συνδέει κοινόχρηστους χώρους του οικισμού ή προκήπια μεταξύ τους  ή κοινόχρηστους χώρους του οικισμού με ελεύθερους σε προσπέλαση  ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου.

 

Ζ

 

Ζύγι: εργαλείο για την εξεύρεση της κατακόρυφου

Ζώνη: (ή ενισχυμένη ζώνη) οριζόντια δοκός με ύψος όχι μεγαλύτερο από το πάχος της πλάκας την οποία ενισχύει. Για παράδειγμα, η διατομή της έχει πλάτος 100εκ. ενώ το ύψος της είναι 22εκ., όσο και το πάχος της πλάκας την οποία ενισχύει. Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει πλάκες όπου οι κρεμάσεις (βλ.) των δοκών είναι ανεπιθύμητες.

 

Η

 

Ηλεκτρονικές Μπαταρίες: Μπαταρίες οι οποίες δεν διαθέτουν λαβές χειρισμού αλλά ανοίγουν όταν βάζουμε τα χέρια μας κάτω από την εκροή και κλείνουν όταν τα απομακρύνουμε. Διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα και η ανίχνευση των χεριών γίνεται, ανάλογα με το μοντέλο, είτε με υπέρυθρες ακτίνες είτε με τη βοήθεια ραντάρ.
Ιδανικές για εγκατάσταση σε κοινόχρηστους χώρους, προσφέρουν μεγάλη οικονομία σε νερό και ενέργεια.

Ημιυπαίθριος χώρος: είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων.

 

Θ

 

Θεμελιακή γείωση: τρόπος γείωσης που πλέον έχει γίνει υποχρεωτικός, όπου το καλώδιο της γείωσης εφαρμόζεται πάνω στον οπλισμό της θεμελίωσης πριν από τη χύτευση του μπετόν, ώστε να μείνει τελικά μόνιμα μέσα στο μπετό των θεμελίων της κατασκευής.

Θεμελίωση: Το σύνολο των τμημάτων του οικοδομήματος τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και μεταβιβάζουν σε αυτό τα φορτία του αποτελούν την θεμελίωσή του. (πέδιλα, πεδιλοδοκάρια, πλάκες κοιτοστρώσεων, πάσσαλοι, τοιχώματα φρεατίων, κα).

Θερμοφορέας: Είναι ο ενδιάμεσος φορέας θερμότητας που μεταφέρει την παραγόμενη θερμική ενέργεια στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν. Ως ενδιάμεσος φορέας θερμότητας χρησιμοποιείται το νερό, ο ατμός ή ο αέρας. Το σύστημα διανομής μπορεί να είναι δίκτυο σωληνώσεων ή δίκτυο αεραγωγών ή συνδυασμός και των δύο δικτύων.

Θερμαντική ικανότητα: Είναι η ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της μονάδας μάζας ενός συγκεκριμένου καυσίμου.

Θερμαντήρας νερού (boiler): Λέγεται το δοχείο το οποίο θερμαίνει και αποθηκεύει το νερό για να το διαθέσει στη συνέχεια για χρήση. Υπάρχουν δύο τύποι  α) Διπλής ενεργείας  που διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση και έναν εναλλάκτη για σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες β) Τριπλής ενεργείας πού διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση και δύο εναλλάκτες για σύνδεση με τους ηλιακούς συλλέκτες και το λέβητα.

Θερμαντικά σώματα αλουμινίου: Κατασκευάζονται από ειδικά κράματα αλουμινίου. Έχουν υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, με συνέπεια να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση, η οποία σε συνδυασμό με τη λεπτή κατασκευή και τη μεγάλη θερμαντική επιφάνεια των σωμάτων, μας δίδει την δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου, (καταλαμβάνουν μικρότερο όγκο κατά 35% περίπου) και οικονομία κατανάλωσης καύσιμου.

Θερμαντικά σώματα τύπου panel: Κατασκευάζονται από χαλύβδινα φύλλα ψυχρής έλασης πάχους 1,25χιλ. βάφονται με διαδοχικά στρωματά ειδικής εποξικής βαφής φούρνου (210οC).
Στην εμφάνιση μοιάζουν με τα θερμαντικά σώματα τύπου ρούνταλ, αφού και αυτά αποτελούνται από μια, δυο η τρεις
υδροφόρες πεπλατυσμένες πλάκες. Εδώ όμως οι πλάκες δεν υποδιαιρούνται σε κάθετους η οριζόντιους σωλήνες αλλά σε κάθετες σωληνωτές στήλες. Πάνω στις υδροφόρες πλάκες συγκολλάτε ο μαίανδρος.

Θερμαντικά σώματα τύπου runtal: Αποτελούνται από μια η δυο υδροφόρες πλάκες, με ελάχιστο πάχος 11χιλ, οι οποίες υποδιαιρούνται, κάθετα η οριζόντια, σε πεπλατυσμένους σωλήνες  (70 * 11χιλ.), τα άκρα των πεπλατυσμένων σωλήνων καταλήγουν σε δυο συλλέκτες, οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με το δίκτυο θέρμανσης.

Θερμαντικά σώματα τύπου acan: Είναι  τα κλασικά θερμαντικά σώματα. Παλαιοτέρα είχαν πολύ μεγάλη χρήση. Κατασκευάζονται από έλασμα χάλυβα καλής ποιότητας, ελαχίστου επιτρεπόμενου πάχους 1,25χιλ. αποτελούνται από αριθμό στοιχείων (φέτες) οι οποίες διαρρέοντα από το θερμό νερό που έρχεται από το λέβητα.

Θερμοστατική μπαταρία: Μία μπαταρία η οποία δέχεται σαν είσοδο ζεστό και κρύο νερό. Ο χρήστης με τη βοήθεια ενός ή δύο χειριστηρίων, αναμειγνύει το ζεστό με το κρύο νερό ώστε να καθορίσει τη θερμοκρασία του νερού που θα τρέξει. Επιπλέον η μπαταρία διαθέτει ειδικό μηχανισμό που διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού πάντα στη θερμοκρασία που επέλεξε ο χρήστης. Η θερμοκρασία αυτή ρυθμίζεται από το χρήστη.

 

Ι

 

Ικριώματα: οι σκαλωσιές και τα πλαίσια που χρησιμοποιούνται για την υποστύλωση πλακών και δοκών υπό σκυροδέτηση. Σε αυτή την περίπτωση λέγονται και προσωρινά υποστυλώματα. Αφαιρούνται αφού το μπετόν έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες αντοχές. Επίσης χρησιμοποιούνται εξωτερικά ενός κτιρίου που σοβατίζεται ή βάφεται, για να έχει πρόσβαση το προσωπικό που εκτελεί αυτές τις εργασίες.

Νέα
  • 08.08.2013: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ! ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ!! >>
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης >>